Borang Penskoran Standard 4 SKPMg2: Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)


SKPMg2 ataupun Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 merupakan penggubalan semula SKPM 2010 dengan penambahbaikan dan peningkatan kualiti pada beberapa standard seperti aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan dan kemenjadian murid.

Standard 4 SKPMg2 Pembelajaran dan Pemudahcaraan menekankan kepada peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan murid sebagai pembelajar aktif dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan.

Muat turun Borang Penilaian PdPc SKPMg2 sebagai rujukan untuk penilaian kendiri:


Previous Post Next Post